Iekšējās kārtības noteikumi

Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes(turpmāk tekstā - iestāde) iekšējās kārtības noteikumi(turpmāk tekstā - Noteikumi) izstrādātii saskaņā ar:

1.1. Izglītības likuma 54.panta 2.punktu un 58.pantu;

1.2. Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3.daļas 2 punktu;

1.3. Bērnu tiesību aizsardzības likumu;

1.4. MK noteikumiem N. 1338 no 24.11.2009. "Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"

1.5. MK noteikumiem Nr. 277 no 23.03.2010. "Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmāspalīdzības pieejamība izglītības iestādēs".

1.6. Mk noteikumi Nr.890 no 17.09.2013."Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

1.7. MK  noteikumi Nr.89 no 04.02.2011"Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi".

1.8. Iestādes nolikumu.

1.9. Cēsu novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 11 no 07.06.2012. "Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

 

2. Noteikumi nosaka:

2.1. Iestādes darba organizāciju;

2.2. Vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu(turpmāk tekstā-vecāki)un bērnu tiesības, pienākumus un atbildību;

2.3. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību, izvietojumu iestādē;

2.4. Atbildīgos un kārtību,kādā bērni un to vecāki tiek iepazīstināti ar šiem Noteikumiem.

2.5. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā.

2.6. Atbildību par noteikumu meievērošanu.

3. Noteikumi ir izvietoti iestādes vestibilā, kur katrs interesents var ar tiem iepazīties un grupās-vecākiem paredzētajās informatīvajās mapēs.

4. Noteikumu ievērošana ir obligāta.

 

II. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA

5. Iestāde ir atvērta bērniem darba dienās  plkst 700 un slēgta plkst. 1900,

6. Pēc rotācijas principa iestādē  darbojas dežūrgrupa, kur vecāki bērnus var atstāt laikā no 700-730 un no 1800-1900

7. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 stundu.

8. Bērnu uzņemšana pirmsskolas iestādē notiek saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības noteikto kārtību, MK noteikumiem.

9. Bērns tiek ieskaitīts audzēkņu sarakstā, kad audzēkņa vecāki iesniedz iestādes vadītājai sekojošus dokumentus:

    9.1. Iesniegumu iestādes vadītājai par bērna uzņemšanu audzēkņu sarakstā;

    9.2. Cēsu novada domes Izglītības nodaļas vadītājas parakstītu norīkojumu par vietas piešķiršanu izglītības          iestādē;

    9.3 Bērna dzimšanas apliecības kopiju;

    9.4. Medicīnisko karti 026/u vai ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli;

    9.5 aizpildītu savstarpējās vienošanās līgumu

10. Pirmskolas iestādes vadītāja, pieņemot bērnu iesādē, iepazīstina vecākus ar šādiem dokumentiem:

    10.1. pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas apliecību;

     10.2. izglītības iestādes izglītības programmas licenci

     10.3. izglītības iestādes nolikumu;

     10.4. izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

     10.5. izglītības iestādes Rīcības protokolu;

     10.6. Cēsu novada  domes lēmumu par noteikto vecāku maksu

11. Bērna iestāšanos izglītības iestādē un izstāšanos no tās, noformē ar iestādes vadītājas rīkojumu.

12. Bērnu ēdināšana notiek saskaņā ar dienas ritmu un izstrādāto ēdienkarti.

13. Nodarbības iestādē notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu, ko izstrādā iestādes metodiķe un apstiprina vadītāja.

14. Maksu par bērna ēdināšanas izdevumiem, ko sedz vecāki, nosaka Cēsu novada pašvaldības noteikumi.

15. bērnam iestādē tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, ēdināšanas izmaksas ir diferencētas bēniem no 1-3 gadiem un no -7 gadiem; darbiniekiem, saskaņā ar personīgu iesniegumu un par attiecīgu samaksu, iespējams ēst  visas ēdienreizes vai tikai pusdienas;

16. Lai norošinātu iestādei  piederošu personu - darbinieku, bērnu drošību - iestādes ārdurvis tiek slēgtas laikā no 900-1030, 1200-1600 un pēc 1800. Laikā, kad ārdurvis slēgas, darbojas zvani.

17. Par nepiederošu personu iestādē tiek uzskatīta jebkura persona, kura nav iestādes darbinieks, audzēknis, audzēkņa vecāks vai vecāka norādīta persona, kuram ir tiesības nodot un izņemt bērnu no pirmsskolas iestādes. nepiederošajām personām ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu un iestādes darbiniekam tās ir jāpavada līdz mērķim: personai vai kabinetam.

18. Jebkurai personai, ienākot un izejot no iestādes teritorijas, regulāri aiz sevis jāaizver durvis, vārtiņus.

19. Bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes var atskaitīt, ja:

     19.1. bērna veselības stāvoklis pēc ārstu komisijas slēdziena nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības        iestādē.

      19.2. Bērns ar savu uzvedību, rīcību apdraud savu un citu bērnu drošību, dzīvību, veselību, ir neprognozējams savā rīcībā, uzvedībā.

      19.3. Ja vecāki pārkāpj minētos iekšējās kārtības noteikumus - neattaisnotu iemeslu dēļ vairākkārt(līdz 2 reizēm un ilgāk kā 2 nedēļas) kavē pirmsskolas iestādi, vairākkārt (3 un vairāk reizes) ir pirmsskolas maksas parādnieki par 2 mēnešiem, ko apstiprina grāmatvedības dokumenti.

20. Par bērna atskaitīšanu no pirmsskolas iestādes, vadītāja vecākus brīdina rakstiski,  7  dienas iepriekš,  motivējot rīcību.

 

III VECĀKU UN VIŅU BĒRNU TIESĪBAS

21. Vecākiem ir tiesības:

      21.1. Saņemt informāciju par pirmsskolas izglītības iestādi un dažādām mācību priekšmetu programmām;

      21.2. Paust savu attieksmi, atklāti izteikt savu argumentētu viedokli par jautājumiem, kas skar viņa bērna                                      audzināšanu, iestādes darbību un prestižu sabiedrībā;

      21.3. Darboties iestādes padomē;

      21.4. Saņemt informāciju par to, ko bērns darījis dienas laikā, kāda bijusi viņa pašsajūta un garastāvoklis;

      21.5. Saņemt ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām dienas laikā;

      21.6. Piedalīties pasākumos, sapulcēs , akcijās, ko rīko bērna grupas pedagogi, iestādes administrācija, iestādes                              padome;

22. Citas vecāku tiesības ir noteiktas Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

23. Bērniem ir tiesības:

      23.1. Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmskolas izglītības apguvi;

      23.2. Saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnas palīdzību;

      23.3. Dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem iestādē un tās organizētajos pasākumos;

      23.4. Uz bērna īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās personīgās mantas aizsardzību PII, ja minētā manta                                    nepieciešama mācību procesā;

      23.5. Pilnveidoties un attīstīt savas radošās spējas kulturālā un tikumiskā gaisotnē.

 

IV. VECĀKU UN BĒRNU PIENĀKUMI

 

24. Vecākiem ir pienākums:

      24.1. Ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus, respektēt iestādes prasības, iestādes padomes pieņemtos                                 lēmumus.

       24.2. Audzināt bērnu sociāli labvēlīgā vidē, veidojot labvēlīgu saskarsmes kultūru, apgūt vecumam atbilstošas                                  kultūrhigiēniskās un uzvedības normas;

       24.3. Bērnu uz iestādi ved un izņem vecāki vai viņu norādītās personas , ar kurām iepriekš iepazīstinātas grupas skolotājas,              bet tie nedrīkst būt bērni jaunāki par 13 gadiem

25. Vecākiem, kuri ir alkohola vai citu ribinošo vielu ietekmē, bērns netiek izdots.

26. Bērna ierašanos un došanos prom no bērnudārza vecāki apliecina ar savu parakstu uzskaites žurnālā.

27. Lai nodrošinātu audzēkņu ēdināšanu un dalību nodarbībās, audzēkņi uz grupu jāatved līdz plkst. 845.

28. Vakarā pēc bērniem jāierodas līdz plkst 1845, lai Iestādes ārdurvis varētu slēgt 1900.

29. Iestādes bērni, vecāki, staigā tikai pa savas grupas ārdurvīm. Aizliegts staigāt ar ielas apaviem pa iestādes iekšējiem koridoriem un grupu telpām. Ja vecāks vēlas pabūt kopā ar savu bērnu grupiņā, tad tas jāpasaka skolotājai un jāņem līdzi maiņas apavi. 

30. Pirmsskolas iestāde bērnam jāapmeklē regulāri.

31. Bērns pirmsskolas iestādi neapmeklē:

      31.1. Ja ir slims, ko apliecina ārsta izdota zīme, ko vecāki iesniedz grupas skolotājai, tad, kad bērns atgriežas grupā; par bērna slimību iestādi jāinformē jau pirmajā dienā pa tālruni 64122608 vai zvanot grupas skolotājai.

       31.2. Mātes slimības gadījumā, ja nav kam atvest uz iestādi bērnu, taču arī tad jāuzrāda mātes slimības lapas kopija

       31.3. Vecāku atvaļinājuma laikā vai sakarā ar ģimenes apstākļiem, ko apliecina vecāku iesniegums iestādes vadītājai;

         31.4. Ja Iestāde slēgta saskaņā ar novada domes lēmumu.

32. Bērnu uz iestādi ved veselu, tīru, tīrā, augumam un sezonai piemērotā apģērbā, apavos. Garderobes skapītī ir vismaz viens lieks apakšveļas pāris, ziemā lieks cimdu pāris, pārējās drēbes pēc vecāku vēlēšanās. Telpu apaviem jābūt tīriem, ērtiem, drošiem. Sākot ar 2. grupu, bērnam jābūt speciāliem apzviem sporta un muzikālajām nodarbībām, kā arī kokvilnas krekliņam un īsajām biksītēm.

33. Vecāki nodrošina savam bērnam individuālo ķemmi, zobu suku, past, kā arī vecumam nepieciešamos mācību materiālus, ko noteikusi iestādes padome. Kolektīvi bērni zobus sāk tīrīt no 4 gadu vecuma, kad pamatiemaņas apgūtas mājās.

34. Rēķinu par bērna uzturēšanos pirmsskolas iestādē, vecāki saņem uz privāto e-pasta adresi, kura ir norādīta grāmatvedei. Rēķins ir sastādīts pamatojoties uz faktiski apmeklēto dienu skaitu mēneša pēd'jā datumā. Maksājumu vecāki kārto līdz nākošā mēneša beigām uz rēķinā norādītajiem bankas kontiem, norādot sava bēna vārdu, uzvārdu, personas kodu un klienta kodu.

35. No drošības un tikumiskās audzināšanas viedokļa kategoriski aizliegts vecākiem dot un bērniem uz grupu ņemt līdzi: 

        31.1. saldumus,

        35.2. košļājamo gumiju,

        35.3. zāles,

        35.4. mobilos telefonus,

        35.5. dekoratīvās kosmētikas līdzekļus (lūpu, nagu, acu krāsas, lakas , aerosolus)

36. Velosipēdus un citus braucamrīkus bērni iestādes teritorijā drīkst lietot tikai vecāku uzraudzībā.

37. Ja mācību gada laikā vecāki mainījuši dzīvesvietu, adresi , telefona numuru, tad tas jādara zināms grupas skolotājai.

V. DROŠĪBAS NODROŠINĀSANA

38. Evakuācijas plāni ir izvietoti pie katras grupas ieejas durvīm un pie iestādes ādurvīm. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietota pie ugunsdzēsības krāniem. Gaitenī ir pieejams dienesta telefons ar telefonu numuriem administrācijai, operatīvajiem dienestiem.

39. Katra persona, kas atrodas iestādes teritorijā, izņemot iestādes darbiniekus, vecākus vai bērnus tiek uzskatīta par nepiederošu personu.

40. Kategoriski aizliegts iestādes teritorijā, telpās;

        40.1. smēķēt, lietot alkoholu, toksiskās un psihotropās vielas;

        40.2. lietot necenzētus vārdus, izteicienus

        40.3. pielietot vardarbību (fizisku, emocionālu)

        40.4. huligāniski uzvesties.

41. Izglītības iestādē un teritorijā aizliegta cigarešu, alkohola, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizēšana.

42. Ja izglītojamais kādas personas rīcībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, viņš vēršas pie grupas skolotāja vai iestādes vadītāja.

43. Darbiniekam ir pienākums ziņot iestādes vadītājai vai atbildīgajai personai iestādē par gadījumiem, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu. Iestādes vadītāja rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

VI. ATBILDĪGIE UN KĀRTĪBA

KĀDĀ DARBINIEKI , VECĀKI, BĒRNI

TIEK IEPAZĪSINĀTI AR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM

44. Pirms bērna iestāšanās pirmsskolas izglītības iestādē ar iekšējās kārtības noteikumiemvecākus iepazīstina vadītāja.

45. Katru gadu septembrī grupu skolotājas ar tiem iepazīstina vecākus, saņemot no viņiem parakstu par ievārošanu.

46. Grupu skolotājas iepazīstina bērnus ar iekšējās kārtības noteikumiem septembrī

47. Gadījumos, ja iekšējās kārtības noteikumi tiek saturiski papildināti vai pārkāpti, darbinieki, vecāki ar tiem iepazīstas atkārtoti un parakstās par to ievērošanu.

48. Pirms masu pasākuma apmeklēšanas, došanās ekskursijā, pārgājienā, izbraukumā, grupu skolotāja instruē bērnus par attiecīgajiem drošības noteikumiem. Par pārrunāšnas faktu skolotāja izdara atzīmi žurnālā. Saskaņā ar bērnu vecumu, audzināšanas un mācību plānu, skolotāja plāno un runā ar bērniem par personīgo higiēnu, par ceļu satiksmes noteikumiem, uzvedību nestandarta situācijās.

VII. IZMAŅIĀS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS

49. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt pedagoģikā padome, iestādes padome, pašvaldība, attiecīgi MK noteikumi.

 

Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības istādes vadītāja

Līga Balode

19.11.2014.